نویسنده = ������������ �������������� ���������� ������������
بازشناسی و ارزیابی عناصر منظر محلات شهر گرگان در دوران تحول.

دوره 8، شماره 27، فروردین 1399، صفحه 27-38

مرتضی همتی؛ آذرنوش امیری؛ غزال نفیسی؛ سارا شکوه؛ الهام پوربلورچیان؛ سیّده فرزانه احسانی اسکوئی