نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی عناصر منظر کشاورزی کامو و چوگان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 23-30

مرتضی همتی؛ آذرنوش امیری


2. بازشناسی و ارزیابی عناصر منظر محلات شهر گرگان در دوران تحول.

دوره 8، شماره 27، بهار 1399، صفحه 27-38

مرتضی همتی؛ آذرنوش امیری؛ غزال نفیسی؛ سارا شکوه؛ الهام پوربلورچیان؛ سیّده فرزانه احسانی اسکوئی