نویسنده = ������������ ���������������������������
پیوند منظرین مذهب و طبیعت در قفقاز

دوره 2، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 12-19

فاطمه‌السادات شجاعی