نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. گردشگری مبتنی بر موسیقی سنتی : ابزار، هدف یا وسیلۀ مدیریت مقصد

دوره 7، شماره 23، بهار 1398، صفحه 49-56

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ نیلوفر راستگو