نویسنده = ���������� ������������������ ����������������
الگوی رنگ در معابد و مساجد هند

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 18-25

محمدصالح شکوهی بیدهندی،؛ مریم طالبی بیدهندی؛ عاطفه سریری