نویسنده = ������������ ������������ ��������������
جایگاه گل سوسن در فرهنگ، شعر و ادب پارسی

دوره 5، شماره 16، تیر 1396، صفحه 3-14

فرزانه السادات دهقان؛ مرتضی همتی