داوران

 

فهرست داوران سال 99

ردیف

نام

نام خاتوادگی

زمینۀ مورد پژوهش

سمت/ سازمان

1

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسیورگ/ فرانسه

2

فریدون

آوزرمانی

تاریخ هنر/ پژوهش هنر

هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر

3

طیبه

عزت‌اللهی

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

4

بهرام

آجورلو

باستان‌شناسی

دانشگاه هنر اسلامی، پروژۀ بین‌الملی ربع رشیدی تبریز

5

علی

نیکویی

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

6

سیدامیر

منصوری

معماری منظر/ مطالعات شهری

هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر

7

رضا

کسروی

معماری

مشاور به سازان

8

مهدی

رجایی

هنر

گروه فرش/ دانشگاه هنر اصفهان

9

مهناز

هنری مهر

پؤوهش هنر/هنرهای تجسمی

دانشگاه الزهرا

10

مریم السادات

منصوری

زیبایی‌شناسی شهری

هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر

11

حسن

نظیف

معماری

عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و مهندسی گرگان

12

لیلا

سلطانی

معماری منظر

دانشگاه آزاد

13

محمد

آتشین بار

معماری منظر

هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر

14

محمود

تیموری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

15

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

16

مریم

دبیری

معماری منظر/مطالعات اکولوژیک منظر

پژوهشکدۀ نظر

17

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌الملی قزوین

18

مریم

اسماعیل‌دخت

منظر شهری

دانشگاه تهران

19

مرتضی

همتی

معماری منظر

دانشگاه تهران

20

شهره

جوادی

تاریخ هنر/پژوهش هنر

گروه مطالعات هنر دانشگاه تهران

21

کاوه

منصوری

مرمت بافت‌های تاریخی

مهندسان مشاور عمارت خورشید

22

زهرا

پاکزاد

مطالعات هنرهای تجسمی

دانشگاه الزهرا

23

پریسا

شادقزوینی

فلسفۀ هنر/ نقاشی

دانشگاه الزهرا

24

حسن

کریمیان

باستان‌شناسی

دانشگاه تهران

25

رحیم

ولایتی

باستان‌شناسی

دانشگاه تهران

26

احسان

دیزانی

معماری/ شهر/ مرمت

گروه مرمت و احیای بناها و بافت‌های شهری دانشگاه تهران

27

محسن

اکبرزاده

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد تربت حیدریه

28

محمد

منصوری

معماری

پژوهشکدۀ نظر

29

فاطمه

کاتب

معماری/معماری داخلی/ پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

30

امیر

هاشمی‌زادگان

معماری

دانشگاه تهران

31

سجاد

مؤذن

مرمت و احیا بناهای بافت تاریخی

دانشگاه علم و صنعت ایران

32

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر/ فلسفۀ هنر

هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر

33

علی محمد

طرفداری

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

عضو هیئت علمی سازمان اسناد وکتابخانه ملی

34

مهدیه

بد

گردشگری مذهبی

هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر