دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1400، صفحه 5-64