دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، مهر 1399، صفحه 5-58 
عناصر تعیین‌کنندۀ مرکز شهر و تغییرات حوزۀ مرکز در شهر گرگان

صفحه 13-22

سیده شیرین حجازی؛ یاسمین اسکویی؛ هانیه نظری؛ امیر میراحمدی؛ مهدی حیدری‌زاده شالی؛ ضیا حسین‌زاده