دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، بهار 1399، صفحه 76-5 
3. بازشناسی و ارزیابی عناصر منظر محلات شهر گرگان در دوران تحول.

صفحه 27-38

مرتضی همتی؛ آذرنوش امیری؛ غزال نفیسی؛ سارا شکوه؛ الهام پوربلورچیان؛ سیّده فرزانه احسانی اسکوئی


6. سیمای شهر، انعکاسی از هویت شهر بررسی ارتباط مفهوم هویت و سیمای شهری در بافت تاریخی شهر گرگان

صفحه 67-76

امین مقصودی؛ میترا سراجیان نامی؛ مهدی توکلی فریمانی؛ زهرا نظری؛ فاطمه متمسک؛ سیده کیمیا مجتبوی؛ فرزانه حاج عبدالباقی