دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1398، صفحه 5-80 
4. تأثیر هنر مینیمال بر طراحی پوستر در ایران

صفحه 41-56

سیده سروه نادری؛ عین‌الدین صادق‌زاده؛ فریبا شاپوریان