دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1398، صفحه 5-54