تأثیر هنر مینیمال بر طراحی پوستر در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، ایران.

2 استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

10.22034/jaco.2019.99678

چکیده

مینیمالیست‌ها با استفاده از حداقل عناصر، ایده و مفهوم مورد نظر خود را بیان می‌کنند. هنرمندان، جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و در طراحی پوستر معاصر استفاده از این ویژگی بسیار چشمگیر است. مسئلۀ پژوهش حاضر، بررسی تأثیرپذیری طراحان پوستر ایران از ویژگی آثار مینیمالیست‌هاست. مینیمالیسم که حُسن ختام هنر مدرن و آغاز دوران جدید پسامدرن شناخته می‌شود تأثیر عمده‌ای بر آثار طراحان معاصر گذاشته است و طراحان گرافیک تحت تأثیر این جریان در سراسر جهان به‌خصوص در زمینۀ طراحی پوستر در پی دستیابی و خلق آثاری هرچه ساده‌تر هستند تا بیشترین تأثیر را بر مخاطب بگذارد. هنرمندان ایرانی نیز در دهه‌های اخیر تحت تأثیر این جریان قرار گرفته‌اند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر این است که در طراحی پوستر ایران، نسل پنجم طراحان گرافیک از مینیمالیسم تأثیر پذیرفتند و در برخی از آثار نیز به کار گرفته‌اند. در حالی‌که در پوسترهای نسل بعد طراحان گرافیک ایران، گرایش به مینیمالیسم و نشانه‌های فرهنگی ـ هنری تحت تأثیر مستقیم خصوصیات مینیمالیسم غربی بوده و از ویژگی‌های هنر ایرانی کمتر استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Minimalist Art on Poster Design in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Sarveh Naderi 1
  • Eynodin Sadeghzadeh 2
  • Fariba Shapouriyan 3
1 M.Sc student of Visual Communication, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Rajaee University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Rajaee University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Rajaee University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The minimalists who express their ideas and concepts using minimal elements have influenced the artists of the world, including the use of this feature in contemporary poster design is remarkable. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of Iranian poster designer of minimalist methods. Minimalism, known as the end of modern art and the beginning of the new postmodern era, has had a major impact on the work of contemporary designers; and graphic designers are influenced by this trend around the world especially in the field of poster design, the pursuit and creation of works are as easy as possible that will have the most impact on the audience. Iranian artists have also been affected by this trend in recent decades. The research method of this study is descriptive-analytical and the results show that in poster design of Iran, fifth generation graphic designers are influenced by minimalism and have been applied in some works. Whereas in the next generation posters of Iranian graphic designers, the tendency towards minimalism and cultural-artistic symbols is directly influenced by the characteristics of western minimalism and the features of Iranian art are less used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • minimalism
  • Poster Design
  • Iranian Graphics
  • Minimal Poster