اندیشۀ یهودیان در ایجاد کنیسه نمونۀ موردی: محلۀ جویباره در اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jaco.2019.99672

چکیده

مطالعۀ کنیسه، مطالعۀ تاریخ اسراییل است. هیچ دوره‌ای از زیستن، بدون کنیسه که محل عبادت عمومی و آموزش مذهبی ا‌ست قابل ‌تصور نیست. خیلی زود کنیسه به مرکز اصلی یهودیت تبدیل و به همین دلیل بعدها پس از پراکندگی یهود، باور و آیین‌های یهودیان حفظ شد. کنیسه مرکز فعالیت‌های جامعۀ یهود و معبد اورشلیم مرکز کل یهودیان بود. در حقیقت کنیسه برای جوامع پراکندۀ یهود، جایگاه مقدس کوچکی برای جبران و فقدان معبد اصلی بود. بنابراین، صرف ‌نظر از این‌که چگونه جزئیات ساخت کنیسه می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد، بنای کنیسه، نیایش و آیین‌های آنان، مهم‌ترین تجلی یهودیت بوده است، و هدف اصلی آن ایجاد اتحاد میان یهودیانی‌ بوده که در سراسر جهان پراکنده شده بودند. مهمترین هدف این مقاله معرفی نحوۀ شکل‌گیری اندیشۀ یهودیت در ساخت کنیسه است. با این فرض که اندیشۀ یهودیت چه تأثیری بر ساخت کنیسه در محلۀ جویبارۀ اصفهان می‌گذارد و پژوهش با طرح تحقیق تفسیری_تاریخی به پرسش‌های تحقیق و به چگونگی تأثیر اندیشۀ یهودیت در معماری کنیسه‌های اصفهان می‌پردازد. همچنین به این مهم می‌پردازد که چگونه می‌توان با برداشت میدانی از کنیسه‌های محلۀ جویباره اصفهان به شکل‌گیری کنیسه در ایران پی برد؟
این نوشته ابتدا به شکل‌گیری مذهب یهود، تاریخ یهودیت در ایران از جمله، اصفهان و اندیشۀ یهودیان در ساخت کنیسه پرداخته و سپس با برداشت میدانی از محلۀ جویباره چند نمونه از کنیسه‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. شناخت و دسته‌بندی معماری کنیسه‌های اصفهان می‌تواند در درک بهتر فضای کنیسه مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jews’ Mindsets in Constructing Synagogue Case Study: Juybareh Neighborhood in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Fataneh Sangtarash 1
  • Hasan Ali Pourmand 2
1 PhD. Candidate in Architecture, South Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study of the synagogue is the exploration of the history of Israel. There are no periods of life imaginable without this place of public praying and religious teaching. Synagogue was very soon transformed into the main center of Judaism and, due to the same reason, long after Jews’ scattering, Jews’ beliefs and rites were preserved. The synagogue was the center of the Jewish society’s activities the same way that Jerusalem Temple was the center of all Jews. In fact, the synagogue was a small sacred place for the compensation and lack of the main temple for the scattered Jewish community. Therefore, disregarding the idea that how can the details of synagogues’ construction differ in various countries, the building of the synagogue and the praying and rituals in them are the most important visible manifestations of Judaism; the main goal of their construction was the unification of the Jews who were scatrtred all around the globe. The main purpose of the current study is to introduce the method of the Jewish ideas’ formation regarding the construction of the synagogue. Assuming the effect that the Jewish mindset has on the construction of the synagogue in Isfahan, Juybareh Neighborhood, the present study presents historical-interpretive research to find answers to the following questions: how can the Jewish mindset influence the architectural design of the synagogues in Isfahan? How can the survey and observation of the synagogues in Juybareh Neighborhood in Isfahan help to figure out the formation of the synagogue in Iran?
This article initially deals with the formation of the Judaism, history of Judaism in Iran, including Isfahan, and Jewish thoughts in the construction of synagogue; then, using survey observations and records in Juybareh Neighborhood, several samples of synagogues are analyzed and investigated. The recognition and classification of the architecture in Isfahan’s synagogue enables a better perception of the synagogues’ spaces.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jewish mindset
  • Jewish rites
  • Architectural design of synagogues
  • Juybareh Neighborhood