تعداد مقالات: 206
201. چالش معماری مسکونی منطقه قفقاز

دوره 2، شماره 5، پاییز 1393، صفحه 42-49

شروین گودرزیان


202. چهارباغی از جنس دیگر

دوره 2، شماره 3، بهار 1393، صفحه 56-57

کیوان خلیجی


204. به دنبال هویت درمعماری جدید گرجستان (نمونه : تفلیس)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1393، صفحه 50-55

ریحانه حجتی؛ مریم حسینی؛ صبا سلطان قرائی


205. الگوی مشترک هنر باغسازی لعل قلعه، پاسارگاد و هزارجریب

دوره 2، شماره 3، بهار 1393، صفحه 58-59

فرنوش مخلص؛ آرمان میناتور سجادی