دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سینمایِ پیشرو ایران قبل از انقلاب اسلامی: فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22034/jaco.2019.194561.1094

حامد سلیمان زاده؛ مجید سرسنگی