دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. گردشگری مبتنی بر موسیقی سنتی : ابزار، هدف یا وسیله مدیریت مقصد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

نیلوفر راستگو


2. مکه مکرمه، نظریه منشاء همه چیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

بهزاد مولوی


3. نقشمایه های طلسم حرز و تعویذ (مطالعه موردی: دستبافته های عشایر لر بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

آزاده یعقوب زاده؛ محمد خزائی


5. بررسی بازتاب آیین ذن بودیسم در نظریه و اجرای نمایش نو ژاپن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مرتضی غفاری ثانی؛ فرشاد فرشته حکمت


6. سینمایِ پیشرو ایران قبل از انقلاب اسلامی: فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

حامد سلیمان زاده؛ مجید سرسنگی


7. آرامش در آغوش آسمان (شاخصه‌های بومی و فرهنگی؛ نمودار ساختاری ویژه در معماری هورامان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

کورش امینی


8. بازشناسی زیرساخ تهای گردشگری فرهنگی در محوط ههای میراث با تأکید بر خصیص ههای طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

الهام اندرودی


9. نگاهی به آرامگاه پیروز ملقب به ابولولو در گذشته و حال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

فریدون آورزمانی