کلیدواژه‌ها = ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی زمین
مکه مکرمه، نظریه منشاء همه چیز

دوره 7، شماره 24، تیر 1398

بهزاد مولوی