نویسنده = ������������ �������� ��������
سیر تحولات خوشنویسی اسلامی در ترکیۀ معاصر

دوره 9، شماره 32، تیر 1400، صفحه 67-80

حجت امانی؛ سارا فرحمند درو