نویسنده = �������� ������������ ��������
گرگان از منظر میراث و آیین

دوره 8، شماره 28، تیر 1399، صفحه 13-22

ریحانه خرم رویی؛ پرتو پهلوان؛ الهه ظریف عسگری؛ سمیه صبوری؛ پریسا دانشی؛ پدرام صدفی کهنه