نویسنده = �������� ������������������ ������������������