نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی و ارزیابی عناصر منظر محلات شهر گرگان در دوران تحول.

دوره 8، شماره 27، بهار 1399، صفحه 27-38

مرتضی همتی؛ آذرنوش امیری؛ غزال نفیسی؛ سارا شکوه؛ الهام پوربلورچیان؛ سیّده فرزانه احسانی اسکوئی