نویسنده = ������ ���������� ����������
مطالعه و شناختِ موردی جنبه‌های تصویرسازانه فرش کاشان (دوره‌ی صفوی و قاجار)

دوره 8، شماره 27، فروردین 1399، صفحه 39-52

آرزو باغ شیخی؛ بهنام کامرانی؛ مجید نیکویی؛ میلاد باغ شیخی