نویسنده = ������������ ��������
بلوط؛ یک میراث، یک فرهنگ

دوره 10، شماره 36، تیر 1401، صفحه 25-34

سمیه صبوری؛ شهره جوادی


نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان

دوره 6، شماره 22، بهمن 1397، صفحه 55-64

شهره جوادی؛ شهریار خونساری