نویسنده = �������������� ������������ ����������
شهر و عدالت سوسیالیستی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 38-45

آرمان میناتور سجادی


الگوی مشترک هنر باغسازی لعل قلعه، پاسارگاد و هزارجریب

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 58-59

فرنوش مخلص؛ آرمان میناتور سجادی