نویسنده = ������������������ ��������
سیر تحول نقاشی سنتی در کشور ازبکستان

دوره 4، شماره 11، فروردین 1395، صفحه 37-48

آرزو پایدارفرد؛ مهدی محمدزاده