نویسنده = ������������ ��������������
تفسیر مقام باغ در شعر سعدی

دوره 4، شماره 13، مهر 1395، صفحه 3-12

احمدعلی فرزین؛ امیر هاشمی زادگان


جستاری درباره واژه «نظر»

دوره 4، شماره 11، فروردین 1395، صفحه 9-14

رضا کسروی؛ احمدعلی فرزین