نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. بازشناسی عناصر منظر کشاورزی کامو و چوگان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 23-30

مرتضی همتی؛ آذرنوش امیری


3. جایگاه گل سوسن در فرهنگ، شعر و ادب پارسی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1396، صفحه 3-14

فرزانه السادات دهقان؛ مرتضی همتی