نویسنده = ������������ ��������
بلوط؛ یک میراث، یک فرهنگ

دوره 10، شماره 36، تیر 1401، صفحه 25-34

سمیه صبوری؛ شهره جوادی